Общи условия за потребители

 
 

Общи условия за потребителите и посетителите на уеб сайта onebook.bg и неговите поддомейни и uchilishta.bg и неговите подомейни

I. Общи положения

С настоящите Общи условия се уреждат отношенията между „УЧИЛИЩА.БГ“ ООД (наричано по-долу за краткост „Дружество“, „Търговец“), ЕИК 205440557, със седалище и адрес на управление: "УЧИЛИЩА.БГ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, ул. Тодор Каблешков № 53, вх. Б, ет. 8, ап. 805  от една страна и от друга потребителите и посетителите на Уеб сайта: www.onebook.bg и неговите поддомейни https://app.onebook.bg и други включително www.uchilishta.bg), собственост на Дружеството.

II. Определения

За целите на тези Общи условия:

„Уеб сайт“ означава интернет страницата: www.onebook.bg и неговите поддомейни (https://app.onebook.bg/ и други) включително www.uchilishta.bg и неговите поддомейни (https://portfolio.uchilishta.bg, https://inst.uchilishta.bgи други).

„Потребител“ означава физическо лице, което е ползвател на Уеб сайта и е извършило съответната регистрация в него;

„Посетител“ означава физическо лице, което посещава/ползва Уеб сайта без да се е регистрирало и създало акаунт в него;

„Услуга“ на Уеб сайта означава:

 • Достъп до предоставените в Уеб сайта информационни ресурси и данни, рекламно-информационни съобщения и бюлетини;
 • Достъп до дискусионни публикации чрез коментари и докладване на админ на Уеб сайта;
 • Достъп до регистрация и създаване на потребителски профил в Уеб сайта.

„Директен маркетинг“ означава предлагане на стоки и/или услуги на Потребители и Посетители на Уеб сайта чрез рекламно-информационни съобщения или бюлетин по електронна поща, телефон, чрез публикации в Уеб сайта или по друг начин;

„Потребителски профил“ означава електронен профил на Потребител в Уеб сайта, който се е регистрирал по някоя от формите за регистрация като: родител, учител или директор, ученик;

„Регистрация на родител“ означава Потребител, който е преминал през процедура по регистрация като родител и е получил потвърждение за създаване на Потребителски профил;

„Регистрация на учител“ означава Потребител, който е преминал през процедура по регистрация като учител и е получил потвърждение за създаване на Потребителски профил;

„Регистрация на директор или заместник-директор“ означава Потребител, който е преминал през процедура по регистрация като директор или заместник-директор и е получил потвърждение за създаване на Потребителски профил.

„Регистрация на ученик“ означава Потребител, който е преминал през процедура по регистрация като ученик и е получил потвърждение за създаване на Потребителски профил;

„Регистрация на ресурсен учител“ означава Потребител, който е преминал през процедура по регистрация като ресурсен учител и е получил потвърждение за създаване на Потребителски профил;

„Регистрация на педагогически съветник“ означава Потребител, който е преминал през процедура по регистрация като педагогически съветник и е получил потвърждение за създаване на Потребителски профил.

„Регистрация на училищен психолог“ означава Потребител, който е преминал през процедура по регистрация като училищен психолог и е получил потвърждение за създаване на Потребителски профил.

„Училище“ или "Детска градина" означава институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се обучават, възпитават и социализират ученици и се осигуряват условия за завършване на клас и етап и/или за придобиване на степен на образование в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование. 

III. Процедура по регистрация и създаване на потребителски профил

 1. Физическо лице може да извърши свободно регистрация и да създаде свой Потребителски профил в Уеб сайта. Потребителят може да създаде свой Потребителски профил и в случаите, в които съответното Училище е сключило индивидуален договор с Дружеството в съответствие с Общите условия за ползване и включване на училища в Административната онлайн платформа на „УЧИЛИЩА.БГ“ ООД. В този случай Потребителят бива зачислен към съответното училище с конкретна роля като: родител, учител, директор или заместник директор, ученик, учител, педагогически съветник или училищен психолог.
 2. Процедурата по регистрация и създаване на Потребителски профил е подробно описана в раздел „Ръководство“ в Уеб сайта.
 3. Регистрацията на Потребител приключва успешно след автоматично потвърждение за извършената регистрация или след потвърждение от администратор или класен ръководител на училището, в което Потребителят е зачислен. С потвърждението Потребителят създава Потребителски профил и получава достъп до допълнителни Услуги в Уеб сайта.

IV. Ползване на уеб сайта

 1. Уеб сайтът може да бъде посещаван и разглеждан свободно без регистрация.
 2. Потребителите и Посетителите разполагат с възможност да изпращат предложения и идеи по отношение на съдържанието, функционалностите и модулите на Уеб сайта или неговата форма.
 3. Потребителите и Посетителите са длъжни да предоставят, публикуват и съобщават точна, актуална и валидна информация на Уеб сайта.
 4. Потребителите и Посетителите нямат право да използват Уеб сайта за незаконни и/или за забранени цели от настоящите Общи условия. Незаконни и/или забранени цели са, но не само при: използване на клеветнически, злоупотребяващи, злаплашителни, вулгарни, нецензурни или други нежелани материалия, съобщения или публикации; изпращане или публикуване на Уеб сайта на материал, който съдържа вируси или други блокиращи устройства, които пречат или могат да попречат на работата на Уеб сайта; извършване на действия за получаване на незаконен и/или неоторизиран достъп до базата данни, компютърните системи или мрежи на Уеб сайта. В тези случаи Дружеството може да спре достъпа до Уеб сайта на съответния Потребител или Посетител, за когото е установено, че извършва действия противоречащи на закона и/или на настоящите Общи условия, включително да изтрие и/или заличи публикация, материал или съобщение.
 5. Всеки Потребител е длъжен да съхранява потребителското си име и паролата конфиденциални и да не ги предоставя на трето неоторизирано лице. Потребителят носи самостоятелна отговорност за всички дейности, които възникват във връзка с неговия Потребителски профил и се задължава да не причинява вреди на друг Потребител, трети страни или на Дружеството. Потребителят се задължава да информира незабавно Дружеството за всеки оторизиран достъп или изполване на Потребителския му профил.
 6. Дружеството си запазва правото без предварително уведомление до Потребителите или Посетителите да променя модулите, функциите и услугите на Уеб сайта и настоящите Общи условия, когато това не е в противоречие с действащото законодателство. Общите условия са достъпни на интернетстраницата:www.onebook.bg и нейните поддомейни (https://app.onebook.bg и други) и www.uchilishta.bg и нейните поддомейни и Клиентът се задължава периодично самостоятелно да се информира за промените в тях. При промени в Общите условия Дружеството уведомява Потрбителите и Посетителите по подходящ начин чрез съобщение на Уеб сайта.
 7. Дружеството не носи отговорност при невъзможност за изпълнение на задълженията си по Общите условия в случаите на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и други извън контрола на Дружеството включително, когато Потребителят или Посетителят не може да осъществи достъп до Уеб сайта поради хардуерен проблем при него, проблем с интернет свързаност и други.

V. Защита на интелектуалната собственост

 1. „УЧИЛИЩА.БГ“ ООД е производител на база данни по смисъла на чл. 93б от ЗАПСП и носител на всички права на интелектуална собственост върху съдържанието, функции и модулите на Уеб сайта (включително, но не само софтуер, изображения, видео и аудио, компютърни програми и други).
 2. Интегрираните в Уеб сайта модули, функции и услуги, като наименования, търговски марки, статии, бутони, дизайн и други, са предмет на авторско право и сродни на авторското право с всички запазени за „УЧИЛИЩА.БГ“ ООД права.
 3. Никой няма право без изричното разрешение на Дружеството да използва възпроизвежда, променя, предава (по електронен или друг начин), да показва публично и/или да предоставя на трети лица цялата или част от базата данни и софтуера с цел разработка на подобен софтуер, за търговска цел, за издателска и/или друг вид дейност или за да извлече друга облага, както и да предприема каквито и да са други действия, с които нарушава или съдейства да се наруши правото на интелектуална собственост на „УЧИЛИЩА.БГ“ ООД на Уеб сайта.
 4. Притежаване или използване на базата данни и софтуера на Уеб сайта, респ. на отделни негови модули, функции или услуги, без правно/договорно основание е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и нарушителят носи отговорност по чл. 96а, чл. 96б и чл. 97 от ЗАПСП освен ако деянието му не представлява по-тежко нарушение, наказуемо по Наказателния кодекс.
 5.  Този Уеб сайт може да включва съдържание, предоставено от трети страни, включително материали, публикувани от други Потребители. Всички изявления и/или мнения, изразени в тези материали, както и всички статии и отговори на въпроси и друго съдържание, различно от съдържанието, предоставено от Дружеството, са отговорност на лицето, публикувало тези материали, статии, отговори на въпроси и други. Дружеството не носи отговорност за публикувани материали и за тяхното съдържание.

VI. Прекратяване

 1. Без да се засяга каквото и да е средство за правна защита, което може Дружеството да има срещу Потребител или Посетител, то може да прекрати или преустанови незабавно и без предизвестие достъпа до и използването на Уеб сайта или Потребителския профил, ако:
 • Дружеството установи, че Потребител или Посетител е нарушил някое условие от настоящите Общи условия;
 • Дружеството не е в състояние да провери точността или валидността на предоставената от Потребител или Посетител информация;
 • Дружеството установи измамни, злоупотребяващи или незаконни действия от Потребител или Посетител.

VII. Изменение на настоящите общи условия

Дружеството си запазва правото да променя и/или изменя настоящите Общи условия по всяко време. Изменението и/или промяната на Общите условия се публикува на Уеб сайта чрез съобщение на страницата.

VIII. ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБ САЙТОВЕ

 1. Потребителите и Посетителите може да са достъпили до този Уеб сайт чрез други уеб сайтове. Дружеството не носи отговорност за съдържанието на други уеб сайтове или за начина, по който се използва информацията, получена чрез друг уеб сайт.
 2. Връзки към уеб сайтове на трети страни чрез Уеб сайта може да бъдат предоставени единствено за удобство и информация на Потребителите и Посетителите. Дружеството не носи отговорност за съдържанието на уеб сайтове на трети страни, които са поставени като връзка чрез кликване през Уеб сайта.

IX. Допълнителни разпоредби

 1. „УЧИЛИЩА.БГ“ ООД обработва личните данни на Потребители и Посетители съгласно своята Декларация (политика) за защита на личните данни и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.
 2. Политика за защита на личните данни на „УЧИЛИЩА.БГ“ ООД е достъпна на интернет страницата:www.onebook.bg и www.uchilishta.bg раздел „Политика за защита на личните данни“.

Дата на публикуване: 01.09.2019г