Общи условия за институции

 
 

Общи условия за ползване за ползване и включване на училища и детски градини в Административна онлайн платформата на „ УЧИЛИЩА.БГ” ООД

 I. Общи положения

 1. С настоящите Общи условия се уреждат отношенията между „УЧИЛИЩА.БГ“ ООД (наричано по-долу за краткост „Дружество“, „Търговец“), ЕИК 205440557, със седалище и адрес на управление: "УЧИЛИЩА.БГ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, ул. Тодор Каблешков № 53, вх. Б, ет. 8, ап. 805 от една страна и от друга училищата като институция в българската образователна система, наричани общо „Страни“, за ползване и включване в Административна онлайн платформата на Дружеството на Уеб сайта: www.onebook.bgи неговите поддомейни https://app.onebook.bg и други включително www.uchilishta.bg инеговите поддомейни (https://portfolio.uchilishta.bg, https://inst.uchilishta.bg и други).
 1. Тези Общи условия регламентират взаимотношенията между Страните освен ако изрично не е уговорено друго в подписания помежду им Индивидуален договор за ползване и включване в Административна онлайн платформата на Дружеството. Настоящите Общи условия са неразделна част от сключения между Страните договор за ползване и включване в административна платформата на Дружеството.
 2. В случай че отделни клаузи на Общите условия противоречат на разпоредби от сключен между Страните договор за ползване и включване в онлайн платформата на Дружеството, прилагат се съответните разпоредби на индивидуалния договор.
 3. Настоящите Общи условия не се прилагат за сключени Индивидуални договори за ползване и включване в административна платформата между „УЧИЛИЩА.БГ“ ООД и училища преди датата на влизането им в сила.

II. Определения

За целите на тези Общи условия:

„Уеб сайт“ означава интернет страницата: www.onebook.bg и неговите поддомейни (https://app.onebook.bg/ и други) включително www.uchilishta.bg и неговите поддомейни (https://portfolio.uchilishta.bg, https://inst.uchilishta.bgи други).

 „Административна онлайн платформа“ означава съвкупност от компютърни програми (софтуер) и база данни, находяща се на поддомейна https://app.onebook.bg и/или други поддомейни администрирани от Търговеца на интернет страниците  www.onebook.bg и www.uchilishta.bg и съдържаща един или няколко модула, функции и услуги за електронно управление на информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование;

„Училище“ означава институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се обучават, възпитават и социализират ученици и се осигуряват условия за завършване на клас и етап и/или за придобиване на степен на образование в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование;

„Клиент“ означава училище, което е сключило индивидуален договор за ползване и включване в Онлайн платформата на Дружеството.

„Общи условия“ означава настоящите Общи условия, които се прилагат в договорните отношения между „УЧИЛИЩА.БГ“ ООД и Клиента съгласно сключен помежду им индивидуален договор за ползване и включване в Административната онлайн платформа на Дружеството‘

„Индивидуален договор“ означава сключения между „УЧИЛИЩА.БГ“ ООД и конкретно училище индивидуален договор за ползване и включване в Онлайн платформата на Дружеството;

„Абонаментна такса“ означава определената цена в сключения между Страните Индивидуален договор за ползване и включване на Клиента в Онлайн платформата на Дружеството;

„Потребител“ означава физическо лице, което ползвател на Уеб сайта и е извършило съответната регистрация в Административната онлайн платформа.

III. Условия за ползване и включване в Административна онлайн платформа на търговеца

 1. Дружеството предоставя на Клиента непрехвърляемо, неизключително и срочно право на ползване на интегрираните в Административната онлайн платформа модули, функции и услуги съгласно условията и клаузите на настоящите Общи условия и сключения с Клиента Индивидуален договор за ползване и включване в Административната онлайн платформа на Дружеството. Клиентът не придобива собственост върху базата данни, софтуерния код, дизайна и графичните изображения, както и върху всички останали елементи на платформата, обекти на интелектуална собственост.
 2. Включването на Клиента в Административната онлайн платформа се извършва след сключване на Индивидуален договор между Страните чрез създаване на служебен профил на Клиента, който се управлява, променя и въвежда информация от Клиента или от упълномощено от него лице. Клиентът може да определя на служителите си права и нива на достъп до предоставените му модули, функции и услуги в неговия профил, като отговорността за законосъобразното определяне и управление на предоставените права и нива на достъп е на Клиента.
 3. Търговецът е длъжен да поддържа, актуализира и защитава сигурността на базите данни в Административната онлайн платформа с обичайната дължима от доставчиците на информационни услуги грижа при спазване на изискванията на стандарта за управление на информационната сигурност ISO/IEC 27001:2013. Въпреки това Дружеството уведомява Клиента, че не са изключени отделни грешки в съдържанието или софтуера на платформата, но във всички случаи гарантира, че те не са от естество да попречат на нормалния достъп до Административната онлайн платформа. В случай че Клиентът извести „УЧИЛИЩА.БГ“ ООД за грешка в модулите, функциите или услугите на Административната онлайн платформа, последният гарантира, че в разумен срок ще отстрани откритите грешки.
 4. Клиентът се задължава да спазва инструкциите на Дружеството, дадени както в писмена така и в електронна форма, относно начина и изискванията за ползване на Административната онлайн платформа.
 5. Клиентът се задължава да предоставя достъп до модулите, функциите и/или услугите на Административната онлайн платформа само на оторизирани/упълномощени лица за служебни цели, в съответствие със сключения Индивидуален договор и при спазване на приложимото законодателство за защита на интелектуалната собственост, за защита на личните данни и други.
 6. Клиентът се задължава да не предоставя достъп до модулите, функциите и/или услугите на Административната онлайн платформа на трети лица извън посочените в т. 10 за ползване на същите по какъвто и да е начин и форма, без изричното предварително писмено съгласие на Дружеството.
 7. Търговецът не носи отговорност за действията на Клиента и/или на оторизирано/упълномощено от него лице, които действия са довели или биха могли да доведат до неразрешен или неправомерен достъп до лични данни, съхранявани в Административната онлайн платформа.
 8. В случай че не се заплащат периодичните (годишни, месечни и/или други) абонаментни такси или абонаментният период е изтекъл съгласно сключения между Страните Индивидуален договор, Клиентът губи правата си за достъп до модулите, функциите и услугите в Административната онлайн платформа. Достъпът до модулите, функциите и услугите на Административната онлайн платформа се възстановява автоматично след заплащане на абонаментната такса, респ. след подновяване на Индивидуалния договор за нов период.
 9. „УЧИЛИЩА.БГ“ ООД уведомява Клиента, че може да използва технология за събиране на данни, с цел подобрение и усъвършенстване на Административната онлайн платформа. Освен това може да предоставя свързани услуги, за да ги адаптира към предпочитанията на Клиента и свързаните към него потребители и да предотврати незаконна употреба на платформата, както и да изпраща на Клиента по електронна поща и/или чрез други средства за съобщения известия и информация, свързана с функционалностите и съдържанието на Административната онлайн платформа.
 10. Дружеството си запазва правото без предварително уведомление до Клиента да променя модулите, функциите и услугите на Административната онлайн платформа и настоящите Общи условия, когато това не е в противоречие с действащото законодателство или конкретно условие в Индивидуалния договор, сключен между Страните. В случай че извършена промяна съгласно предходното изречение води до противоречие с Индивидуален договор, прилагат се клаузите на Индивидуалния договор. Общите условия са достъпни на интернет страницата: www.onebook.bgи www.uchilishta.bg и Клиентът се задължава периодично самостоятелно да се информира за промените в тях. При промени в Общите условия Дружеството уведомява Клиента по подходящ начин чрез съобщение на www.onebook.bg и www.uchilishta.bg.
 11. Клиентът е длъжен да осигури за собствена сметка компютърно оборудване и интернет връзка за достъп до модулите, функции и услугите в Административната онлайн платформа съгласно сключения Индивидуален договор с Дружеството. Търговецът не носи отговорност за качеството на ползваната от Клиента услуга за интернет, чрез която осъществява достъп до Административната онлайн платформа.
 12. Въведените данни от Клиента във връзка с дейността му в служебния му профил са негова собственост, като Страните уреждат отношенията си относно защитата на личните данни с допълнително споразумение към сключения помежду им Индивидуален договор.
 13. Дружеството не носи отговорност при невъзможност за изпълнение на задълженията си по Общите условия и Индивидуалния договор в случаите на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и други извън контрола на Доставчика включително, когато Клиентът не може да осъществи достъп до Административната онлайн платформа, поради хардуерен проблем при него, проблем с интернет свързаност и други.

III. Защита на интелектуалната собственост

 1. „УЧИЛИЩА.БГ“ ООД е производител на база данни по смисъла на чл. 93б от ЗАПСП и носител на всички права на интелектуална собственост върху Административната онлайн платформа.
 2. Интегрираните в Административната онлайн платформа модули, функции и услуги, като наименования, търговски марки, статии, бутони, дизайн и други, са предмет на авторско право и сродни на авторското право с всички запазвани за „УЧИЛИЩА.БГ“ ООД права.
 3. Никой няма право без изричното разрешение на Дружеството да използва възпроизвежда, променя, предава (по електронен или друг начин), да показва публично и/или да предоставя на трети лица цялата или част от базата данни и софтуера с цел разработка на подобен софтуер, за търговска цел, за издателска и/или друг вид дейност или за да извлече друга облага, както и да предприема каквито и да са други действия, с които нарушава или съдейства да се наруши правото на интелектуална собственост на „УЧИЛИЩА.БГ“ ООД върху Административната онлайн платформа.
 4. Притежаване или използване на базата данни и софтуера на Административната онлайн платформа, респ. на отделни нейни модули, функции или услуги, без правно/договорно основание е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и нарушителят носи отговорност по чл. 96а, чл. 96б и чл. 97 от ЗАПСП освен ако деянието му не представлява по-тежко нарушение, наказуемо по Наказателния кодекс.

  IV. Допълнителни разпоредби

 1. Страните се задължават да не разпространяват информация за другата страна или за трети лица, станала им известна при или по повод ползването на Административната онлайн платформа съгласно настоящите Общи условия и сключения межу тях Индивидуален договор.
 2. „УЧИЛИЩА.БГ“ ООД обработва личните данни на Клиента съгласно своята Декларация (политика) за защита на личните данни и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.
 3. Декларацията (политика) за защита на личните данни на „УЧИЛИЩА.БГ“ ООД е достъпна на интернет страницата: www.uchilishta.bg и www.onebook.bg раздел „Политика за защита на личните данни“.