Какво предлагаме?

 • Софтуер, който отговаря на всички изисквания на МОН за кандидатстване по НП ИКТ
 • Двустранна синхронизация с НЕИСПУО
 • Обучение – онлайн или на място
 • - Обучение на общината
  - Обучение на директор/ЗАС/администратор
  - Обучение на учителите
  - Обучение на специалистите в детските градини
  - Обучение на домакин/касиер
 • Предоставяне на онлайн материали за работа със софтуера
 • Безплатно получаване на всички допълнителни нововъведения
 • Целогодишна поддръжка с отдалечен достъп
 • Кредити
 • Защо ОneBook?

  Ползи и предимства нa електронен дневник OneBook

 • Възможност за изпращане на съобщения и анкети между различните потребителски групи или индивидуално съобщение между потребителите;
 • Всички необходими статуси на децата: Присъствие, Неизвинено отсъствие, Отсъствие с медицинска бележка, Отсъствие по семейни причини, Извинено служебно, Ваканция, Под карантина, Работа в специализиран център, Чeрвена зона, Почасови. Различните статуси позволяват на градината да генерира по-детайлни справки за отсъствията на децата; Контрол над статусите по домашни причини;
 • Може да се добави учител в дневника, който не е вписан в НЕИСПУО без никакъв проблем. Ако учителят работи в детската градина до 5 дни, не е нужно да се вписва в НЕИСПУО;
 • Регистрацията на служител (администратор, ЗАС, касиер, домакин, учител, психолог, логопед, ресурсен учител, мед. сестра, фирма по ДОД и др.) в дневника се случва лесно и бързо с изпращане на покана от директор/администратор, без да е нужно да се свързвате с екипа на OneBook;
 • Директорът може да делегира повече/по-малко права на достъп на всеки един потребител, без да е нужно да се свързва с екипа на OneBook. Възможност за повече от един администратор;
 • При отписване на дете, автоматично се генерира удостоверение за преместване;
 • Лесен експорт и принтиране на удостоверения за задължително предучилищно образование върху бланки на МОН. Възможност за лесна корекция на полетата при нужда на всички експорти наведнъж;
 • Готови шаблони за входяща и изходяща диагностика на децата, избира се шаблон от библиотеката и се потвърждава;
 • Възможност за добавяне на допълнителни направления бързо и лесно от директор/администратор;
 • Възможност за добавяне на външни дейности в дневника бързо и лесно от директор/администратор;
 • Възможност за заключване на период (ограничава възможността да бъдат редактирани седмично разписание и присъствени статуси);
 • История на движенията на детето в ЛОД (преместване в друга група/отписване от детската градина);
 • Хорариумът на учителите може ръчно да се регулира от директора/администратора през форма 76;
 • Възможност за сборни групи през лятото работа с групи от гостуващи градини (дежурни градини). Децата и учителите от гостуващата градина стават част от дневника на градината домакин;
 • Експорт на дневника в .pdf; заключване на период и паралелна работа в две учебни години;
 • Включени модули: Администрация: Годишен учебен план, План за квалификационни дейности, Материална база, Документи.
 • Ползи и предимства на модул "Склад и кухня"

 • OneBook има право от съавторите за лицензирано използване на всички рецепти от утвърдените рецептурници:
 • o Сборник рецепти за деца от 3 до 7-годишна възраст (2020 г.);
  o Сборник рецепти за деца до 3-годишна възраст (2013 г.);
  o Сборник рецепти за деца от 3 до 7-годишна възраст (2004 г.)
 • Електронният дневник и складът са свързани помежду си;
 • Присъствията на децата излизат автоматично при създаване на калкулация с възможност за корекция от домакина, ако е нужно; не се налага събиране на бройки по групите; калкулацията кореспондира с модул „Присъствия“;
 • Учителите, които се хранят в детската градина, излизат автоматично в калкулацията, калкулацията кореспондира с модул форма 76;
 • Лесно проследяване на наличните/оставащи количества още при попълване в калкулацията;
 • При заприходяване на продукти не се налага всеки път да се въвежда мерна единица, цена и производител на продукта, системата показва автоматично тези данни с възможност за корекция; Тези данни се попълват само при първото заприходяване на дадения продукт;
 • При грешно изписани продукти от склада, домакинът може да анулира требвателния лист, без да е нужно да се свързва с OneBook, да коригира и изпише отново;
 • Възможност за водене на входящ дневник дигитално, който се генерира автоматично;
 • Възможност за генериране на складова разписка към фактура, която включва всички стокови разписки за периода на фактурата;
 • Възможност за предварителна калкулация;
 • Възможност за промяна на ДДС на продукт, например – хляб;
 • Различни видове справки.
 • Ползи и предимства на модул "Допълнителни дейности"

 • Лесно добавяне на децата в групата по ДОД;
 • Възможност фирмите по ДОД сами да добавят деца в група;ж
 • Възможност за бързо въвеждане на присъствия за месеца, без необходимост от вписване на тема всеки ден;
 • История на записване и отписване на децата по допълнителната дейност;
 • Проследяване на присъствия и такси от директор/администратор/касиер/фирма по ДОД;c
 • Отразяване на платена такса в брой или по банков път от фирмата по ДОД, без да е нужно касиерът на детската градина да се ангажира;
 • Възможност за плащане на такса през ePay/easyPay;
 • Лесна регистрация на фирмата по ДОД с изпращане на покана от директор/администратор;
 • Не e нужна допълнителна настройка от OneBook или детската градина за плащане с ePay/easyPay, когато фирмата вече е направила своята регистрация в ePay. Изисква се еднократна настройка на фирмата в OneBook, след което всяка детска градина само я избира;
 • Уведомления – изпращане на напомняне за неплатени такси към родителите по имейл от директор/ администратор/фирма по ДОД;
 • Генериране на фактура от детската градина към фирмата по ДОД;
 • Справки за платени/неплатени такси по деца, по групи, общо;
 • Справка за платени такси: в брой, по банков път, през ePay/easyPay.
 • Какво включва?

  ДЕЦА

  • Информация за деца, родители и лични лекари;
  • Резултати от обучение с готови шаблони за входяща и изходяща диагностика на децата;
  • Антропометрични данни;
  • Удостоверение за преместване;
  • Удостоверения за задължително предучилищно образование и принтиране върху бланки на МОН.

  СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ И ТЕМАТИЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ

  • Лесно създаване на седмично разписание от учителите в групата или ръководството;
  • Възможност за създаване на повече от едно разписание, например за учебната година и за летния период;
  • Автоматизирано въвеждане на теми – след потвърждаване на темата, автоматично се зареждат ядро и очаквани резултати;
  • История на взетите теми и подсказка за следващата по разпределение;
  • Интегрирани тематични разпределения на всички издателства;
  • Възможност за качване на собствено тематично разпределение;
  • Възможност за ръчно въвеждане на тема, където е нужно;
  • Възможност за анулиране на взета тема от учител или директор/администратор;
  • Възможност за корекция на учител към взето направление при допусната грешкa;
  • Въвеждане на повече от една тема при смесени групи;
  • Изключително лесно преструктуриране и планиране на тематичните разпределения по седмици.

  ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

  • Дневник за личностно развитие за всеки специалист:
  - Дневник на ресурсен учител;
  - Дневник на логопед;
  - Дневник на психолог.
  • Въвеждане на учебен материал за деня;
  • Присъствия;
  • Експорт на дневника в .pdf.

  ПЕРСОНАЛ

  • Информация за персонала;
  • Хорариум на учителите/специалистите;
  • Форма 76;
  • Заместване на учител.

  РОДИТЕЛИ

  • Лесен достъп с:
  - Изпращане на заявка за регистрация от родителя към детската градина през сайта на OneBook – в този случай е нужно само одобрение на заявката от учителя/ръководството;
  - Изпращане на покана за регистрация от детската градина към родителя;
  - Информацията за родителите, въведена в НЕИСПУО, се синхронизира автоматично в OneBook, нужно е само еднократно активиране на акаунт.
  • Преглед на присъствени статуси;
  • Справка за отсъствия по семейни причини;
  • Преглед на календар, съобщения и анкети;ж • Преглед на входяща и изходяща диагностика;
  • Преглед на седмично разписание;
  • Преглед и заплащане на такси по допълнителни дейности;
  • Преглед на седмично меню.

  Регистрацията на родители не е задължителна, ако детската градина не желае да им предостави достъп. Всяка една детска градина (ръководството) може също лесно да редактира правата на достъп на родителите от „Настройки“ – „Потребителски групи“, като премахне модулите, които не желае да се виждат в профила на родителя.

  РЕГИСТРАЦИЯ И ПРАВА НА ДОСТЪП

  • Определени права на достъп за всеки тип потребител:
  - директор
  - ЗАС
  - администратор
  - касиер
  - домакин
  - учител
  - родител
  - мед. сестра
  - психолог
  - ресурсен учител
  - логопед
  - фирма по ДОД;
  • Лесна редакция на правата на всеки един потребител от директор/администртатор, без да е нужнa намеса от екипа на OneBook;
  • Лесна регистрация на потребител, без да е нужна намеса от екипа на OneBook;
  • Управление и настройки на дневника от директор/администратор, без да е нужнa намеса от екипа на OneBook.

  СПРАВКИ И ЕКСПОРТИ

  • Експорт на дневник;
  • Експорт на удостоверени за преместване;
  • Експорт на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование;
  • Форма 76;
  • Експорт за МОН;
  • Справки за присъствия:
  - Справка по дни и групи;
  - Справка за месеца по групи;
  - Справка за детската градина;
  - Справка за присъствия за месеца по дни;
  - Справка за средна месечна посещаемост – СМП;
  - Справка за отсъствия по семейни причини;
  - Справка за НЕИСПУО.

  ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

  • Присъствия на децата;
  • Преподаден урок по дейността;
  • Генериране на такси;
  • Преференции на децата;
  • Генериране на квитанции;
  • Справки за платени/неплатени такси;
  • Разплащане по електронен път;
  • Достъп на фирма.

  СКЛАД И КУХНЯ

  • Седмично меню;
  • Интегрирани сборници с рецепти;
  • Лицензирано използване на националните рецептурници;
  • Стокова разписка за приемане;
  • Складова разписка към фактура за период;
  • Автоматизирано създаване на калкулация и изписване;
  • Анулиране на изписване от домакин;
  • Заповедна книга;
  • Входящ дневник;
  • Справка HACCP;
  • Месечен отчет;
  • Оборотна ведомост;
  • Справка по партиди;
  • Кухня майка и работа с филиали.

  КОМУНИКАЦИЯ

  • Календар на групата/градината;
  • Системни съобщения;
  • Вътрешни съобщения в градината: към учителите, към родителите, между потребителите;
  • Анкети;
  • Създаване на потребителски групи.

   

  Включете се