ONEBOOK В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Какво предлагаме?


 • Онлайн презентация
 • Обучение – онлайн или на място
 • Синхронизация с НЕИСПУО
 • Предоставяне на онлайн материали за работа със софтуера
 • Кредити
 • Детска градина


 • Бърза и лесна работа с електронен дневник
 • Портфолио на институция, дете и учител
 • Административни дейности
 • Модул за изготвяне, съхранение и споделяне на документация
 • Справки и такси
 • Склад и кухня
 • Споделяне на файлове и ресурси - възможност за дистанционно обучение
 • Администратор – домакин, касиер


 • Автоматично генериране на справки за средна месечна посещаемост
 • Автоматично изчисляване на месечна основна такса на децата
 • Отразяване на постъпили плащания
 • Подробна месечна справка за отсъствия по групи и деца
 • Експорт към НЕИСПУО
 • Изпращане на e-mail със задължения до родителите
 • Родител


 • Седмично разписание и седмично меню на детето
 • Видимост на отсъствия и постижения на детето
 • Видимост до такси и задължения, уведомления по имейл
 • Видимост до порфолио на детето
 • Комуникация с учители и директор
 • Календар със събития
 • Достъп до анкети за родители
 • Какво включва? • Комуникация – Анкети, Съобщения, Известия, Потребителски групи
 • Календар – За всички дейности в детската градина
 • Електронен дневник – Всички нужни модули за работа с електронен дневник, Електронна детска книжка, Експорт на дневник
 • Портфолио – Детско и институционално портфолио
 • Досие – Досие на учителя, Лично образователно дело на детето, Оценка за индивидуалните потребности на детето
 • Диагностика – Входяща и изходяща диагностика
 • Образователен процес – Външни и Вътрешни допълнителни образователни дейности, Неучебни дни
 • Приобщаващо образование – Обща подкрепа; Допълнителна подкрепа
 • Такси и задължения – Месечни такси, Справка плащания
 • Склад и кухня – Стоки, Оборотна ведомост, Калкулация продукти, Заявка продукти, Изписване на продукти, Рецептурник
 • Справки – Резултати; Отсъствия; Активни потребители; Статистика по: групи, деца, учители, предмети; Рожденици; Служители; Деца
 • Администрация – Документация, План за квалификационна дейност, Седмично разписание, Тематично разпределение
 • Ресурси – Хранилище за ресурси и споделяне между учители и родители

 •  

  Включете се