Кандидатстване за електронен дневник OneBook в детската градина по национална програма ИKT

 

Защо е необходимо да се използва административна платформа в община и в детска градина?

Административната платформа за община и детски градини спестява много време, автоматизира справки, улеснява администрирането, свързва учители и родители и дава по-голяма отчетност.

В следващите години електронните платформи ще се превърнат в задължителен инструмент в предучилищното образование. Започване на работа с тях от сега, дава възможност за плавно и постепенно свикване на потребителите с платформата.

Кой може да участва по националната програма за електронен дневник?

 • Всяка община в страната може да закупи лиценз за електронен дневник на прилeжащите ѝ детски градини, необходимо е само да се избере доставчик, чиито дневник отговаря на всички изисквания на МОН.
 • Всички детски градини в страната могат да закупят лиценз за електронен дневник, необходимо е само да изберат дневник отговарящ на изискванията на МОН.
 • Защо да изберем OneBook?

  Допълнително и абослютно безплатно общините и детските градини, които изберат OneBook, ще получат и:

 • Експорт на удостоверения
 • Дигитално порфолио на детето
 • Обучение
 • Материална база
 • План за квалификационни дейности
 • Годишен учебен план
 • Добавяне на собствено тематично разпределение
 • Документация
 • Анкети
 • Календар на група, градина и община
 • Личен картон на учителя • Какви са изискванията
  за кандидатстване
  по програмата?  OneBook е изцяло уеб базирана платформа и отговаря на всички изисквания на МОН по национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование"

  OneBook отговаря на всички изисквания:

  1. За институцията и типа обучение, за което се предлага, да отговаря на изискванията на Наредба No 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.
  2. Да бъде напълно интегриран със системата за електронни профили на МОН в @edu.mon.bg
  3. Двустранна интеграция в реално време на данните между електронния дневник и консолидиращи системи на МОН (подробни данни за оценки, отсъствия и забележки).
  4. Да бъде уеб базиран и да може да се ползва през стандартен интернет браузър (напр. IE, Mozilla, Chrome и др.), като следва да бъде напълно функциониращ и през мобилно устройство, посредством мобилно приложение или т.нар. Progressive web application технология.
  5. Да има собствена система за идентификация и автентикация на всеки отделен потребител, както и нива на достъп (директор, учител, родител и др.). Информацията от различните нива на достъп да се извлича и консолидира според нуждите на типа потребител.
  6. Да бъде на български език.
  7. Да е съвместим с останалите системи на МОН по отношение на възможността за миграция на масиви от данни и да осигурява интегриране със софтуер от трети страни с цел повишаване на качеството на образователната система – примерно системи за достъп, софтуерни приложения на МОН, АСП и др. посредством експорт на файлове в универсални .json/.xml формати или API.
  8. Да осигурява възможност след края на учебната година за разпечатване на номерирани страници за всяка паралелка/група по реда на чл. 40 от Наредба No 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.
  9. Да се предлага поне едногодишна поддръжка към момента на закупуването и/или абонирането.
  10. Да се предоставя пълно ръководство за потребителя за работа с описание на възможностите, процедурите и графично онагледяване (например. Screenshots), видеоурок или друго подходящо помагало, изясняващо ползването на електронния дневник, както и консултации по скайп или друга подходяща онлайн среда за първата година от ползването при необходимост.
  11. Да се предоставя техническо обслужване на клиентски запитвания в рамките на работната седмица по електронен път (мейл и др.).
  12. За времето на договора актуализациите и ъпгрейдите на предлагания електронен дневник да бъдат напълно безплатни.
  13. Функционалност за генериране на различни видове статистики и отчети с цел повишаване качеството на образователния процес.
  14. Функционалност за безплатно известяване при постъпване на нова информация (оценки, отсъствия, съобщения и пр.) в реално време до заинтересованите страни (учители, родители, директори и др.).
  15. Възможност за създаване на групи за контакт или канали за директна комуникация между потребителите.
  16. Възможност за въвеждане/извеждане на обобщена информация за ученика – наблюдения на учителите по различни области (работа в клас, отношения със съученици, активност, инициативност и др.) или за детето – относно образователния му напредък по реда на чл. 35 от Наредба No 5/2016 г. за предучилищното образование.
  17. Функционалност за генериране на ежемесечна справка с всички ученици/деца в училището/детската градина и техните отсъствия по уважителни и неуважителни причини за НЕИСПУО.
  18. Функционалност за генериране на различни видове административна статистика и документация с цел повишаване качеството на административните процеси в градината, включително обобщени на ниво община, и възможност за достъп до тях от страна на служители на общината и др. държавни институции (приложимо само за детски градини).
  19. Функционалност за създаване на седмични менюта, заприхождаване и движение на хранителни стоки (приложимо само за детски градини).
  20. Функционалност за генериране на месечните такси за всяко дете с включени допълнителни дейности, позволяваща таксите да са видими за общината, в това число и възможност за уведомяване от страна на детската градина на родителите за текущи и неплатени такси (приложимо само за детски градини).
  21. Възможност за съхраняването на електронния дневник в PDF формат с цел архивиране.
  22. За времето на договора да бъде осигурена техническа възможност за периодично съхраняване на резервно копие на данните от електронния дневник в инфраструктура на МОН или в съответната община с цел осигуряване на резервираност на данните на институцията. Резервното копие следва да съдържа всички данни, изисквани от Наредба No 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование в универсален .JSON или .XML формат.
  23. За институциите, които планират да преминат изцяло на използване на продукт за електронен дневник е нужно задължително доставчикът на услугата да предлага методи за персонализирана идентификация на всеки един от външните ползватели на системата, с цел потвърждаване на самоличността му. Такива методи могат да бъдат - използване на персонализирани и поименни идентификатори, предадени лично на лицата, изпратени на лично негово устройство или други обезпечени от гледна точка на сигурност канали за комуникация.